Föreningens stadgar

Syfte:

Stärka kvinnors innovationskraft genom att:
– Lyfta, stödja kvinnliga förebilder inom teknik och entreprenörskap.
– Skapa och möjliggöra aktiv kunskapsutväxling genom nya nätverk, mötesplatser och resurser.

Stadgar

§1 – Föreningens namn

Föreningens namn är Geek Girl Meetup Ideella förening

§2 – Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 – Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

§4 – Syfte

Föreningens syfte är att stärka kvinnors innovationskraft genom att:

• Lyfta, stödja kvinnliga förebilder inom teknik och entreprenörskap.

• Skapa och möjliggöra aktiv kunskapsutväxling genom nya nätverk, mötesplatser och resurser.

§5 – Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 – Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 juli till 30 juni.

§7 – Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 – Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av 1 ordförande samt 1 kassör 1 sekreterare och två två ordinarie ledamöter. De fyra styrelseledamöterna utöver ordföranden tituleras vice ordförande. Vid behov kan extra ledamöter väljas. Styrelsen är beslutsbar vid minst hälften av ledamöterna närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen är valbara.

§9 – Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 – Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 30 juni. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt utlyst måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. mötets öppnande
 2. mötets behörighet
 3. fastställande av röstlängd
 4. val av mötets ordförande
 5. val av mötets sekreterare
 6. val av två personer att justera protokollet
 7. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 8. ekonomisk berättelse för förra året
 9. revisorernas berättelse för förra året
 10. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 11. årets verksamhetsplan
 12. årets budget och fastställande av medlemsavgift
 13. val av årets styrelse
 14. val av årets revisor
 15. val av årets valberedning
 16. motioner
 17. övriga frågor
 18. mötets avslutande

§11 – Extra årsmöte

Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver ett extra årsmöte så ska styrelsen kalla till det. Vid giltigt krav på extra årsmöte har den som krävt det rätt att sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 – Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.Särskilad skäl kan endast beslutas genom styrelsebeslut.

§13 – Rösträtt

Endast fullt betalande medlem har rösträtt på årsmöte. På årsmöte krävs fysisk närvaro för rösträtt. Man kan utse en annan medlem till ombud och utge en fullmakt. En medlam kan endast vara ombud för en person åt gången. På styrelsemötet har endast närvarande styrelseledamöter rösträtt.

§14 – Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal ordföranden utslagsröst.

§15 – Motioner

Föreningsmedlem har rätt att lämna in motion till årsmötet. Denna skall inlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet det år motionen avser. Inlämnade motioner ska tillgängliggöras i sin helhet minst två veckor före årsmötet.

§16 – Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 – Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till annan verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *